آموزش توابع فایل ها در Php


تابع filesize

این تابع نام فایل را به صورت رشته میگیرد و سایز آن را بر اساس bytes به ما برمیگرداند ، با تقسیم کردن آن به 1024 و استفاده از تابع round میتوان برحسب کیلوبیت آن را بدست آورد

تابع file_exists

این تابع بررسی میکند که آیا یک فایل یا یک دیرکتوری درون پوشه جاری وجود دارد یا خیر

تابع file_get_contents

این تابع به عنوان ورودی نام فایل را میگیرد و محتوا درون آن را به ما میدهد ، یعنی فایل را میخواند

تابع readfile

این تابع نیز دقیقا مانند تابع بالا عمل میکند با این تفاوت که در انتهای خروجی تعداد کارکترهای فایل را هم به ما نمایش میدهد

تابع file_put_contents

این تابع سه ورودی میگیرد ورودی اول اسم فایل و ورودی دوم محتوای فایل ، سپس اگر فایل موجود بود مقدار آن را با مقدار جدید به روز میکند در غیر این صورت فایل جدید ایجاد میکند ، ورودی سوم اختیاری است ولی اگر مقدار FILE_APPEND را به آن بدهیم محتوا را به متن قبلی فایل اضافه میکند به جای اینکه روی آن بنویسید

تابع filetype

این تابع یک رشته به عنوان ورودی میگیرد و نوع آن فایل یا فولدر را میدهد ، خروجی آن یا file خواهد بود یا dir

تابع diskfreespace

این تابع آدرس یک درایور را به صورت رشته به عنوان ورودی میگیرد و مقدار فضای آزاد یا خالی آن را بر حسب بایت برمیگرداند

در این مثال ما مقدار آن را به گیگابایت تبدیل کردیم ، اگر تنها مقدار / را قرار دهیم درایور فعلی را حساب میکند

تابع disk_free_space

این تابع دقیقا مانند تابع قبلی عمل میکند

تابع disk_total_space

این تابع مقدار کل فضای هاردیسک را برای ما برمیگرداند  ، مثال :

تابع unlink

با استفاده از این تابع میتوان یک فایل را حذف کرد ، فقط کافیست به عنوان ورودی نام را به آن بدهیم ، توجه داشته باشید که یک تابع unset هم داشتیم که این تابع فقط متغیر ها را حذف میکند و با تابع unlink کاملا تفاوت دارد

تابع rmdir

میتوان یک دیرکتوری را حذف کرد فقط با این شرط که فولدر مورد نظر خالی باشد

تابع copy

میتوان محتوای یک فایل را درون یک فایل دیگر به راحتی کپی کرد ، ورودی اول مبدا و ورودی دوم مقصد

تابع rename

میتوان نام یک فایل و فولدر را عوض کرد ، ورودی اول نام فعلی oldname و ورودی دوم نام جدید newname