مشکل تبدیل شدن اعداد int در دیتابیس


شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام ذخیره یک عدد (int) در یک ستون (Column) از جنس int از جدول (Table)، به جای عدد مورد نظر، عدد زیر در آن ستون ذخیره شده است :

2147483647

بروز این مشکل به این دلیل است که نوع ستون (Column) برابر int انتخاب شده است که یعنی برای ذخیره 32bit integer مناسب است، پس اگر بخواهیم عددی بزرگتر از عدد 2147483647 (که حد ماکزیمم است) در آن ذخیره کنیم، همان عدد 2147483647 ذخیره خواهد شد (نمی توانیم بزرگتر از آن را داشته باشیم). برای رفع این مشکل، باید نوع ستون را به BIGINT تغییر بدهیم که به ما امکان ذخیره 64bit integer (اعداد بزرگتر) را می دهد.