لیست تمام mime type های مهم و کاربردی


در این آموزش تمامی mime type های مهم و کاربردی را برای شما لیست کردیم تا بتوانید در برنامه های خود از آن ها به راحتی استفاده کنید ، درسمت راست فرمت داده ها و در سمت چپ mime type آن ها قرار گرفته است ، نوع داده در header ها در سرایند content-type بسیار کاربردی هستند

  • application/pdf —————– .pdf
  • application/zip —————– .zip
  • image/jpeg —————– .jpeg, .jpg
  • text/html —————– .html
  • video/mp4 —————– .mp4
  • video/mpeg —————– .mpeg
  • text/plain —————– .txt
  • application/x-font-ttf —————– .ttf
  • application/x-msdownload —————– .exe
  • video/x-msvideo —————– .avi