فرق تابع isset و empty چیست ؟


دو تابع isset و empty از مجموع توابع بولین هستند و مقدرای که برمیگردانند true یا false میباشد ، این دوتابع به ظاهر کار یکسانی انجام میدهند و در واقعا کاملا متفاوت هستند! در ادامه با ذکر مثال کاملا توضیح خواهیم داد

وظیفه تابع isset این هست که چک کند آیا یک متغیر وجود دارد یا خیر ، اگر وجود داشت مقدار true و اگر وجود نداشت مقدار false را برمیگرداند ، نکته ای که وجود دارد این هست که isset مقدار خالی یا پر بودن متغیر را چک نمیکند چون بهش ربطی نداره! بلکه فقط وجود یا عدم وجود متغیر را بررسی میکند در صورتی که تابع empty فقط پر یا خالی بودن متغیر را چک میکند و اگر دارای مقدار بود true و اگر مقداری نداشت false !

نکته دیگری که وجود دارد این هست که اگر متغیر وجود نداشت و پر یا خالی بودن آن را با empty چک کنیم این تابع فرض میکند که متغیر خالی میباشد و مقدار true را برمیگرداند

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر به دقت توجه فرمایید :

ما یک فرم داریم که دو فیلد ورودی دارد ، حال در سمت سرور با تابع isset چک میکنیم که اگر دکمه sub کلیک شد یا ست شد تمام مقادیر فرم را به صورت آرایه به ما با تابع var_dump نشان دهد ، در پایان میبینید که تمام فیلد های ورودی حتی آن هایی که خالی هستند (به فیلد ها مقداری ندادیم ) نیز نمایش داده شدند چون ست شدند، دقت کنید چون ست شدند .