بدست آوردن آدرس فعلی سایت با php


با استفاده از کد php زیر که از آرایه سراسری Server بهره میگیرد میتوانید آدرس فعلی سایت را بدست آورید

کد زیر url صفحه جاری از سایت را برمیگرداند، هر صفحه ای باشد لینک آن را به ما میدهد

اما کد زیر فقط آدرس صفحه اصلی سایت را به ما میدهد