آموزش توابع بولین در Php


تمامی توابعی که در این مطلب آموزش داده خواهد شد خروجی بولین خواهند داشت یعنی جواب آن ها یا true است false

این توابع بیشتر در شرط ها استفاده میشوند

تابع method_exists

این تابع بررسی میکند که آیا یک متد خاص در یک کلاس خاص وجود دارد یا خیر

پارامتر اول نام کلاس و پارامتر دوم نام متد ، خروجی این تابع در نهایت یک مقدار بولی ( true یا false ) خواهد بود

تابع function_exists

بررسی میکند که آیا یک تابع وجود دارد یا خیر ( ساخته شده است یا نه )

به عنوان ورودی نام تابع را میگیرد و خروجی آن بولین است

تابع file_exists

این تابع بررسی میکند که آیا یک فایل یا یک دیرکتوری درون پوشه جاری وجود دارد یا خیر

تابع is_numeric

یک ورودی میگیرد و چک میکنید آیا ورودی عدد است یا خیر

تابع is_string

چک میکنید ورودی یک رشته است یا خیر

تابع is_array

چک میکنید ورودی یک آرایه است یا خیر

تابع gettype

این تابع یک ورودی میگیرد و نوع داده ای آن را به ما برمیگرداند

خروجی بالا : integer

تابع settype

با کمک این تابع میتوان نوع داده یک متغیر را عوض کرد :

تابع func_get_args

این تابع تمام ورودی هایی که به یک تابع داده میشود را درون خود میریزد و یک آرایه یه عنوان خروجی میدهد

یک مثال از نحوه کار با آن : یک تابع ساختیم که هر تعداد ورودی به آن بدهیم در نهایت آن ها را با هم جمع میکند

تابع isset

این چک میکند که آیا یک متغیر وجود دارد یا خیر

تابع empty

این تابع چک میکند آیا مقدار یک متغیر خالی میباشد یا خیر

تابع preg_match

این تابع یک الگوی خاص(ورودی اول) را در یک رشته (ورودی دوم) جستجو میکنید و اگر همخوانی داشتند true

این تابع بسیار مهم است و از آن در اعتبار سنجی فرم ها و داده ها استفاده میشود ، به وسیله فیلتر ها نیز میتوان اعتبار سنجی کرد