آموزش توابع آرایه در Php


در این آموزش به معرفی و کار با توابع آرایه ها در Php خواهیم پرداخت

تابع in_array

این تابع جستجو میکند که آیا یک مقدار درون یک آرایه هست یا خیر ، اگر بود خروجی آن true و اگر نبود false را برمیگرداند

تابع min

این تابع یک ورودی به عنوان آرایه میگیرد و کوچکترین عضو آن را برمیگرداند

تابع max

این تابع بزرگترین عضو آرایه را برمیگرداند

تابع count

این تابع یک ورودی آرایه میگیرد و اندازه آرایه (تعداد اعضای آرایه) را برمیگرداند

تابع array_sum

این تابع تمام اعضای آرایه را با هم جمع میکند ، ترجیحا اعضا باید عددی باشند

اعضای رشته ای 0 حساب میشوند به جز اعضای رشته ای عددی البته !

مقدار true عدد 1 و مقدار false عدد صفر

تابع array_merge

این تابع اعضای دو آرایه را باهم ادغام میکند و یک آرابه جدید میدهد ، حتی اعضای تکراری را نیز درون خود قرار میدهد

تابع array_unique

این یک آرایه به عنوان ورودی میگیرد و اعضای تکراری آن را حذف میکند و آرایه جدید میدهد

تابع array_rand

این تابع یک عضو آرایه را به صورت تصادفی انتخاب میکند و برمیگرداند ، این تابع key آرابه برمیگرداند نه value را

تابع array_search

این تابع یک value را درون آرایه جستجو میکند و key آن مقدار را برمیگرداند

تابع array_ushift

تابع ( ) array_unshift ، المنت های جدید تعیین شده را به ابتدای آرایه مورد نظر اضافه می کند . همچنین مقدار برگشتی ( return value ) ، تعداد اعضای آرایه جدید شکل گرفته است